'View through trees', 2001

'View through trees', 2001

Cotton and silk.
Photo: Laura Thomas

© laurathomas 2011